Dopłata do wymiany kotłów

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił 25. listopada zakaz palenia w piecach węglem i innymi paliwami stałymi na terenie Krakowa.

 

Zgodnie z tą uchwałą na terenie miasta Krakowa od 2018 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz używania kotłów na paliwo stałe. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Krakowa już od 2012 r. jest prowadzona akcja dofinansowania do zakupu ekologicznych pieców i modernizacji kotłowni.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

 

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa uchwalonego uchwałą nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 lipca 2011 roku (z późn. zm.), zwanej dalej uchwałą.

 

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

 

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 • trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe,
  • odnawialne źródło energii,
 • instalację odnawialnego źródła energii,
 • podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej związane z likwidacją palenisk węglowych.

 

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

 

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

3. Wysokość dotacji

 

Podstawą obliczenia maksymalnej wysokości dotacji będzie następujący przelicznik z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402 z późn. zm.):

1) 900 zł za każdy kW (wykazany na wniosku o udzielenie dotacji):

 1. mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych,
 2. mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej,
 3. mocy zainstalowanej pompy ciepła,

2) 1 000 zł za każdy metr kwadratowy w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.

Ponadto, informuje się że:

 • wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w § 3 ust 1 umowy, której wzór stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o udzieleniu dotacji na dany rok, zgodnie z wynikami pracy komisji zaakceptowanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 • Dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia w wysokości nie większej niż poniesione koszty i przyznana dotacja podana w § 3 ust 2 umowy.

 

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

 

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków.

Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Krakowa.

Wniosek może być złożony w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2- pokój 7, jak również przesłany na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2- pokój 7, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych ¾.

 

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

1) Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2014 roku.

2) Wnioski złożone w danym miesiącu komisja rozpatruje po zakończeniu tego miesiąca. Czas rozpatrywania tych wniosków nie przekracza 60 dni, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca.

3) Pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków. Informacja o pozyskaniu dodatkowych środków i wznowieniu prac komisji zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Czas rozpatrywania tych wniosków nie przekracza 60 dni, licząc od pierwszego dnia podania do publicznej wiadomości o wznowieniu pracy Komisji.

 

6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

 

Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale. Przyjmuje się, że ich kolejność określona została według hierarchii ważności, stąd w przypadku braku środków finansowych na dotację do zadań ocenianych w ramach danego kryterium, w dalszej kolejności komisja dokona oceny według następnego kryterium.

Informuje się, że

1) wielkość efektu ekologicznego osiągniętego poprzez realizację zadania, określona będzie zgodnie z poniżej przedstawioną punktacją:

 • ilość zlikwidowanych kotłowni węglowych - 1 pkt /za każdy 1 kW mocy zainstalowanej kotłowni,
 • ilość zlikwidowanych pieców węglowych - 10 pkt /za każdy piec,
 • zainstalowany kolektor słoneczny – 1 pkt / za każdy 1m2 powierzchni jednak nie więcej niż 10 pkt,
 • zainstalowana pompa ciepła – 0,5 pkt / za każdy 1 kW mocy grzewczej jednak nie więcej niż 10 pkt.

2) priorytety określone w POP, o których mowa w §13 i 21 uchwały, ustalone dla zastosowanego systemu grzewczego to:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. odnawialne źródło energii

3) priorytety określone w POP, o których mowa w §13 i 21 uchwały, ustalone dla lokalizacji zadania to:

 1. Stare Miasto,
 2. Grzegórzki,
 3. Krowodrza,
 4. Dębniki,
 5. Zwierzyniec
 6. Podgórze
 7. pozostałe dzielnice

 

7. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

 

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 przypadająca na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 2 800 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa takiej zmiany.

Dodatkowo, Gmina Miejska Kraków pozyskała dodatkowe środki finansowe w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii- KAWKA” na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Ostateczna wysokość środków będzie podana do publicznej wiadomości po podpisaniu stosownej umowy.

 

8. Wzór umowy o udzielenie dotacji

 

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl

 

9. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

 

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od zakończenia prac jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2014 roku. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

 

10. Informacja o środkach odwoławczych

 

Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2014. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 

11. Dodatkowe informacje

 

Dnia 15 maja 2012 roku zostało zawarte Porozumienie, którego celem jest wzmocnienie działań związanych z ograniczania niskiej emisji na terenie miasta. Sygnatariusze Porozumienia oferują pomoc mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się na zlikwidowanie palenisk węglowych i zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Wśród tych sygnatariuszy są dostawcy mediów i paliw tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., EDF Kraków S.A., Elektrownia Skawina S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.- Biuro Handlowe Regionu Krakowskiego oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Informacje o pomocy w ramach porozumienia na prace, które będą wykonywane po zawarciu umów dotacyjnych w roku 2014 dostępne będą na stronach www.bezpiecni.pl

DOTACJE

W ciągu zaledwie 15 minut Słońce dostarcza do Ziemi tyle energii, ile nasza planeta zużywa ... Kup kolektor z 45% dopłatą

REFERENCJE

Sprawdź nasze kwalifikacje. Poznaj nasze certfikaty referencje.

DLACZEGO MY?

Aby system solarny sprawnie działał, powinien spełniać pewne kryteria. Proenergy to gwarancja ...

NASZE REALIZACJE

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image
kolektory słoneczne Kraków
Autoryzowany serwis pieców gazowych firmy Viessmann na terenie Krakowa i okolic. Przeglądy gwarancyjne pieców gazowych Viessmann, pomp ciepła i kolektorów słonecznych Viessmann