Słownik


Amper (A)
Jednostka natężenia prądu w układzie SI (ozn. I). Jest miarą ilości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię w jednostce czasu. Jeden amper to około 6.241 × 1018 elektronów lub jeden kulomb przepływający przez daną powierzchnię w ciągu sekundy.

BIPV

ang. Buidling-Integrated Photovoltaics – fotowoltaika zintegrowana z budownictwem — termin stosowany w projektowaniu i integracji systemów fotowoltaicznych z elewacjami budynków, zazwyczaj zastępując konwencjonalne materiały budowlane. Integracja może być wykonywana w postaci: pionowych fasadach, zacienień nad oknami, czy też zastępowania szyb okiennych lub świetlików półprzeźroczystymi modułami PV.

Charakterystyka Prądowo-Napięciowa (I-V)

Prezentacja graficzna natężenia prądu w funkcji napięcia dla urządzenia fotowoltaicznego od punktu bez obciążenia (prąd zwarcia) do maksymalnej wartości napięcia (obwód otwarty). Kształt krzywej ukazuje wydajność ogniw.

DC
ang. Direct Current – prąd stały — rodzaj przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gdzie przez przewodnik prąd płynie w jednym kierunku, zazwyczaj o niskim napięciu i dużym natężeniu. Typowymi źródłami prądu stałego są: moduły fotowoltaiczne, akumulatory i generatory prądu. Aby wykorzystać prąd stały do zasilania typowych urządzeń na napięcie ~230V, konieczna jest konwersja za pomocą przetwornicy DC-AC (inwertera).

Dioda Bypass
Element półprzewodnikowy włączony w obwód jednego lub szeregu ogniw PV w module fotowoltaicznych, umożliwiając przepływ prądu w momencie, gdy w ogniwie pojawi się napięcie wsteczne. Stanowi to zabezpieczenie przed przegrzaniem i w konsekwencji uszkodzeniem ogniwa w przypadku częściowego lub całkowitego zacienienia poszczególnych ogniw, podczas gdy inne są w pełni oświetlone.

Efekt Fotowoltaiczny
Podstawowy proces fizyczny, w którym energia promieniowania świetlnego przetwarzana jest w materiale fotowoltaicznym na energię elektryczną. W oświetlonym złączu p-n ogniwa fotowoltaicznego, powstaje prąd elektryczny na skutek powstania nadmiaru elektronów w obszarze p i „dziur” w obszarze n, które przemieszczają się w kierunku złącza. W większości zastosowań fotowoltaicznych, źródłem światła jest Słońce, stąd urządzenia takie często nazywane są ogniwami słonecznymi.

Fotoogniwo
por. Ogniwo Fotowoltaiczne

Fotowoltaika
Dziedzina technologii i badań związanych z praktycznym zastosowaniem ogniw słonecznych do produkcji energii elektrycznej ze światła, choć najczęściej stosowany konkretnie w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej ze Słońca.

Globalne Nasłonecznienie
Suma nasłonecznienia na danym obszarze, zazwyczaj na metr kwadratowy poziomej powierzchni. Składa się ono z sumy promieniowania bezpośredniego i rozproszonego.

Inwerter
Urządzenie elektryczne przetwarzające prąd stały (DC) na prąd przemienny (AC). Możliwe jest uzyskanie żądanego napięcia przy zastosowaniu odpowiednich transformatorów i układów sterujących.

Kąt padania
Jest to kąt, przy którym promienie słoneczne padające na powierzchnię są do niej prostopadłe. Na przykład, powierzchnia skierowana bezpośrednio w stronę Słońca ma kąt pada równy zero. Natomiast, gdy powierzchnia jest równoległa do padania promieni słonecznych (np. wschód Słońca oświetlający pozioma powierzchnię dachu), kąt padania wynosi 90°.

Kilowat (kW)
Tysiąc Watt (1000W) – jednostka mocy np. systemu fotowoltaicznego.

Kilowatogodzina (kWh)
Tysiąc watogodzin (1000Wh) – jednostka energii. 1kWh = 1kW • 1h.

Krzem
Najczęściej spotykany metaloid (Si). Krzem o wysokiej czystości wykorzystywany jest do produkcji płytek krzemowych stosowanych w przemyśle półprzewodnikowym, elektronice i urządzeniach fotowoltaicznych. Krzem wysokiej czystości może być domieszkowany innymi pierwiastkami, w celu uzyskania odpowiednich parametrów elektrycznych poprzez kontrolę liczby nośników ładunków dodatnich i ujemnych. Taka kontrola jest niezbędna do produkcji tranzystorów, ogniw fotowoltaicznych i innych urządzeń półprzewodnikowych.

Masa Optyczna Atmosfery (AM)
Jest wskaźnikiem długości drogi, jaką promieniowanie słoneczne przebywa przez atmosferę. Masa atmosfery równa 1.0 oznacza, że Słońce znajduje się bezpośrednio nad obiektem i przemierza jedną atmosferę (grubość).

Moduł Fotowoltaiczny
Integralne, hermetycznie zamknięte urządzenie, zawierające określoną liczbę fotoogniw i generujące prąd stały pod wpływem promieniowania świetlnego.

Napięcie Maksymalne Systemu
Określone przez producenta w karcie katalogowej, maksymalne napięcie jakie może występować na zaciskach połączonych w szereg modułów fotowoltaicznych.

Napięcie Obwodu Otwartego (Voc)
Inaczej Napięcie Jałowe — maksymalne napięcie wytwarzane przez oświetlone ogniwo fotowoltaiczne lub moduł poz podłączonego obciążenia. Wartość ta rośnie wraz ze spadkiem temperatury ogniwa (mierzone w woltach).

Napięcie Robocze Systemu
Napięcie wyjściowe zespołu modułów fotowoltaicznych połączonych w szereg pod obciążeniem. Napięcie robocze uzależnione jest od odbiorników energii przyłączonych do zacisków.

Natężenie Promieniowania Słonecznego
Ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi, wyrażone zazwyczaj w kW/m2. Natężenie promieniowania słonecznego pomnożone przez czas reprezentuje usłonecznienie (kWh/m2).

Ogniwo Słoneczne
por. Ogniwo Fotowoltaiczne

Ogniwo Fotowoltaiczne (Ogniwo PV)
Zwane także ogniwem słonecznym lub fotoogniwem – najmniejszy półprzewodnikowy element modułu fotowoltaicznego konwertujący energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Ogniwa PV wykonane są z materiałów półprzewodnikowych, najczęściej z krzemu (Si), germanu (Ge) lub selenu (Se).

Prąd w Punkcie Mocy Maksymalnej (Impp)
Wartość natężenia prądu, przy którym generowana jest maksymalna moc w module fotowoltaicznym (mierzona w amperach).

Prąd Zwarcia (Isc)
Prąd generowany przez oświetlone ogniwa, modułu lub zestawy modułów fotowoltaicznych w chwili, gdy ich zaciski są zwarte.

Promieniowanie Bezpośrednie
Promieniowanie słoneczne zmierzone w danym miejscu na Ziemii, docierające do powierzchni prostopadłej do promieni słonecznych, z wyłączeniem promieniowania rozproszonego (rozproszone lub odbite przez cząsteczki atmosfery).

Promieniowanie Rozproszone
Promieniowanie słoneczne docierające na powierzchnię Ziemi po odbiciu i rozproszeniu przez atmosferę, grunt i inne obiekty.

Punkt Mocy Maksymalnej
Punkt pracy na charakterystyce prądowo-napięciowej ogniwa lub modułu PV, w którym iloczyn natężenia prądu i napięcia jest największy.

Panel
Określona liczba modułów fotowoltaicznych połączonych ze sobą mechanicznie (na wspólnej ramie).

Sprawność Modułów Fotowoltaicznych
Definiowany jako stosunek mocy wyjściowej ogniw fotowoltaicznych do mocy padającego promieniowania słonecznego przy określonych warunkach nasłonecznienia.

Standardowe Warunki Testowania (STC)

Warunki te określają temperaturę badanego modułu równą 25°C, natężenie promieniowania świetlnego na poziomie 1000W/m2, przy masie powietrza AM1.5. Standard ten umożliwia wiarygodne porównywanie modułów pochodzących od różnych producentów.

Systemy Przyłączone do Sieci (On-Grid)
System fotowoltaiczny przyłączony do dużej, niezależnej sieci (zazwyczaj publicznej sieci elektroenergetycznej) i oddający do niej całość wyprodukowanej energii. Systemy przyłączone do sieci różnią się wielkością, od małych systemów domowych (2-10kWp) pod duże elektrownie fotowoltaiczne (do kilku GWp). Jest to zdecentralizowana forma wytwarzania energii elektryczne. W przypadku systemów na budynkach mieszkalnych, zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku jest pokrywane przez system PV, a jedynie nadwyżki energii są wprowadzane do sieci. Zasilanie sieci energią, wymaga zastosowania inwertera synchronizującego się z siecią.

Współczynnik Wypełnienia (FF)
Jest miarą tego, w jakim stopniu ogniwa fotowoltaiczne są w stanie odebrać nośniki ładunków generowanych przez światło. Definiuje się jako stosunek rzeczywistej energii uzyskanej z ogniw do ich mocy uzyskanej przy maksymalnych wartościach prądu i napięcia.  Jest to kluczowy parametr przy ocenie wydajności ogniw słonecznych.

NASZE REALIZACJE

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image
kolektory słoneczne Kraków
Autoryzowany serwis pieców gazowych firmy Viessmann na terenie Krakowa i okolic. Przeglądy gwarancyjne pieców gazowych Viessmann, pomp ciepła i kolektorów słonecznych Viessmann